Mirjana Čižmešija

Mirjana Čižmešija

Prof. dr. sc. Mirjana Čižmešija (Zagreb, 20. IX. 1967.), redovita profesorica u trajnom zvanju

Prof. dr. sc. Mirjana Čižmešija rođena je 20. rujna 1967. godine u Zagrebu. Osnovnu školu pohađala je u Klinča-Selima (Jastrebarsko). Srednju ekonomsku školu završila je 1986. godine u Zagrebu. Diplomirala je 1990. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom fakultetu je magistrirala 1993. godine i doktorirala 2001. godine, obranivši doktorsku disertaciju pod naslovom Statističko-metodološka podloga konjunkturnih testova.

Od 15. listopada 1990. godine zaposlena je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu (EFZG) kao asistent pripravnik na Katedri za statistiku (tada Odjelu za kvantitativne metode), gdje još uvijek radi. U suradničko zvanje asistenta na Katedri za statistiku EFZG-a izabrana je 1994. godine. 2001. je izabrana u suradničko zvanje višeg asistenta, a 2004. u znanstveno- nastavno zvanje docenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomije, predmeti Statistika i Kvantitativne metode za poslovno upravljanje. 1. travnja 2009. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomije, grana kvantitativna ekonomija, a 17. rujna 2013. godine Senat Sveučilišta u Zagrebu potvrdio je njen izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice. Od 22. siječnja 2019. godine je u znanstveno-nastavnom zvanju redovite profesorice u trajnom zvanju za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomije.

Znanstveni interesi su joj: poslovna statistika, poslovna prognostika i analiza poslovnih ciklusa (konjunkturna kretanja). Na EFZG-u je nositelj predmeta Statističke metode za poslovno upravljanje (kojeg je uvela u nastavni program) i Poslovna prognostika na Integriranom sveučilišnom studiju Poslovna ekonomija. Na preddiplomskom stručnom studiju je nositelj i izvođač predmeta Uvod u gospodarsku statistiku. Pored predavanja na navedenim predmetima, izvodi predavanja iz predmeta Statistika (Integrirani sveučilišni studiji Poslovne ekonomije i Ekonomije) i Poslovna statistika (Integrirani sveučilišni studij Poslovne ekonomije). Nositelj je i izvođač nastave na predmetima Kvantitativne metode u računovodstvu, Prognoziranje prodaje i Kvantitativne metode u poslovnom upravljanju na poslijediplomskim specijalističkim studijima EFZG-a. Tijekom rada na Fakultetu predavala je niz drugih statističkih predmeta na gotovo svim razinama studija. Od 2015. godine je, kao vanjski suradnik, na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku nositelj i izvođač nastave na predmetima Statistika i Osnove ekonometrije na preddiplomskim sveučilišnim studijima Ekonomija i Poslovna ekonomija. Od 29. travnja 2019. je suvoditeljica specijalističkog poslijediplomskog studija „Statističke metode za ekonomske analize i prognoziranje“.

2009. godine bila je pozvani predavač na Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija na temu Konjunkturni testovi Europske unije i Republike Hrvatske, a u rujnu 2019. godine održala je pozvano predavanje pod naslovom Economic Sentiment in Quantitative analysis, na 15. međunarodnoj konferenciji iz operacijskih istraživanja (SOR 19) u Bledu (Slovenija).

Od 2014. do 2018. godine bila je voditeljica znanstveno-istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ); broj IP-11-2013-3858 Uloga ekonomskog sentimenta u tumačenju makroekonomskih trendova: metodološka unapređenja i nova područja primjene. Od 2. studenoga 2018. suradnica je na istraživačkom projektu HRZZ-a; broj IP-2018-01-4189 Ekonomski sentiment: statistički, politički, bihevioralni i medijski aspekti njegovog utjecaja na ekonomsku aktivnost, voditelj doc. dr. sc. P. Sorić.

Od 2014. do 2017. bila je suradnik na uspostavnom projektu HRZZ-a UIP-11-2013-5199 Mjerenje, modeliranje i prognoziranje volatilnosti, voditelj izv. prof. dr. sc. J. Arnerić. Bila je voditeljica dvaju znanstvenih projekata financiranih od strane Sveučilišta u Zagrebu (potpore financiranju istraživanja) i to 2016. godine projekt Indeks neizvjesnosti ekonomske politike: analiza uzročnosti i 2015. godine projekt Medijski indeks ekonomske neizvjesnosti za hrvatsko gospodarstvo. 2017. godine radila je kao suradnica na znanstvenom projektu Testiranje vremenske varijabilnosti koncepta racionalnih očekivanja, a 2018. na istovrsnom znanstvenom projektu Bihevioralni aspekti (ne)uvođenja poreza na nekretnine u Republici Hrvatskoj voditelja doc. dr. sc. P. Sorića. Od 2007. do 2013. godine bila je voditeljica znanstvenog projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske Metodologija konjunkturnih istraživanja Europske unije i Republike Hrvatske. U istom periodu bila je suradnik na znanstvenom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske Statističko modeliranje za povećanje konkurentnosti suvremenih organizacija (voditelj prof. dr. sc. K. Dumičić). Tijekom 2009. godine radila je kao suradnik na međunarodnom EU TEMPUS projektu Fostering Enterpreneurship in Higher Education, FoSentHE (voditelj prof. dr. sc. M. Dabić). U razdoblju od 1991. do 1995. godine radila je kao istraživač na znanstveno-istraživačkom projektu Ministarstva znanosti Republike Hrvatske Kvantitativne metode u ekonomskoj teoriji i praksi (voditelj prof. dr. sc. T. Vujković). Od 2001. do 2004. bila je suradnik na projektu Ministarstva financija Analiza konjunkturnih kretanja u Hrvatskoj koji je pokrenut na Ekonomskom institutu u Zagrebu (voditelj: dr. sc. A. Ahec – Šonje). 2018. godine bila je suradnica na istraživačkom projektu Istraživanje i analiza upoznatosti korisnika s mirovinskim sustavom i uslugama REGOS-a, voditeljice doc. dr. sc. R. Brečić, financiranom od strane REGOS-a.

Tijekom 2008. godine radila je kao suradnik na znanstveno-istraživačkom projektu Instituta za javne financije Financiranje visokih učilišta: troškovi studija i školarine na visokim učilištima (voditelj prof. dr. sc. A. Bajo). Iste godine radila je kao suradnik na međunarodnom znanstveno-istraživačkom projektu Ekonomskog instituta u Sarajevu i Inženjerskog biroa d.d. u Zagrebu Razvoj trgovine i domaćeg tržišta u Federaciji Bosne i Hercegovine za Vladu Federacije BiH (voditelj dr. sc. M. Mlinarević). 2008. godine bila je suradnik na projektu Definiranje razvojnih prioriteta širih regija (NUTS2) za Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva Hrvatske (voditelj prof. dr. sc. V. Čavrak). Godine 2007. bila je suradnik na projektu Modeli obaveznog srednjoškolskog obrazovanja za naručitelja projekta Institut Društvenih znanosti Ivo Pilar i Institut za javne financije (voditelj dr. sc. G. Milas). Kao član projektnog tima radila je na internim znanstveno-istraživačkim projekatima EFZG-a i istraživačkim projektima za potrebe fakulteta, odabranih resornih ministarstava ili drugih institucija u Hrvatskoj.

2016. je primila nagradu "Mijo Mirković" za znanstveni rad European economic sentiment indicator: an empirical reappraisal (autori: Čižmešija, M., Sorić, P. i Lolić, I.), a 2012. nagradu "Mijo Mirković" za koautorstvo sveučilišnog udžbenika Poslovna statistika. 2016. je primila nagradu za najbolji rad The challenges of estimating monthly national accounts data in Croatia u sekciji "Special Session for Challenges of Official Statistics", na međunarodnoj statističkoj konferenciji ISCCRO 2016. godine koju je dodijelilo Hrvatsko statističko društvo.

Od 2004. do 2018. godine bila je voditeljica Centra za poslovna istraživanja Privrednog vjesnika u Zagrebu, gdje je objavila nekoliko desetaka stručnih članaka s kvartalnim analizama konjunkturnih testova Privrednog vjesnika i Hrvatske gospodarske komore. Jedna je od utemeljiteljica i članica Povjerenstva za dodjelu nagrade „Gorazd Nikić“ za najboljeg hrvatskog analitičara godine. Recenzirala je pet sveučilišnih odnosno fakultetskih udžbenika iz statistike i jedan iz matematike, te jednu knjigu. Recenzirala je radove za ugledne znanstvene časopise među kojima su Quality & Quantity i The World Economy.

Od 2018. je članica Povjerenstva za upravljanje Programom suradnje s hrvatskim znanstvenicama u dijaspori „Znanstvena suradnja“ i su-predsjedateljica i članica panela u postupku vrednovanja Hrvatsko-Švicarskih znanstveno-istraživačkih programa (Croatian-Swiss Research Programme, CSRP). Od 2016. je članica panela za vrednovanje projektnih prijedloga iz područja društvenih znanosti, prijavljenih na natječaje HRZZ-a, a od 2018. i koordinatorica panela.

Članica je međunarodnog uredničkog vijeća i pomoćna urednica časopisa Croatian Operational Research Review (CRORR). Također je članica međunarodnog uredničkog vijeća časopisa Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics (CREBSS). Bila je članica međunarodnog znanstvenog i uredničkog vijeća dviju međunarodnih statističkih konferencija International Statistical Conference in Croatia, ISCCRO (2016. i 2018.).

Koautorica je triju sveučilišnih udžbenika i dvije znanstvene knjige. Pored toga, samostalno i u koautorstvu objavila je više desetaka znanstvenih i stručnih radova indeksiranih u WoSCC-u, Scopus-u i u EconLit-u. Napisala je (u koautorstvu) dva sveučilišna priručnika (s pripadajućim pregledom formula). Koautorica je u izradi International Encyclopedia of Statistical Science, urednik Lovric, M. (Berlin, Springer).

Od 2014. do 2018. obnašala je dužnost pročelnice Katedre za statistiku EFZG-a. U više mandata bila je članica Fakultetskog vijeća kao i članica njegovih odbora: Odbor za doktorate, Odbor za udžbenike, Odbor za unapređenje studija i Odbor za doktorate izvan doktorskog studija. Od 2011. do 2018. godine bila je predsjednica Odbora za diplomski studij na EFZG-u i voditeljica radne skupine za izradu prijedloga programa integriranih sveučilišnih studija Poslovne ekonomije i Ekonomije. U istom razdoblju je bila voditeljica preddiplomskog sveučilišnog studija Poslovne ekonomije, diplomskog sveučilišnog studija Poslovne ekonomije i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Poslovne ekonomije na EFZG-u. U akademskoj godini 2013./2014. bila je koordinatorica za provedbu aktivnosti po programskom ugovoru s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta za EFZG. Od 2008. do 2014. je bila Koordinatorica za rad sa studentima s invaliditetom EFZG-a. Članica je sljedećih profesionalnih udruženja: Međunarodno statističko udruženje (International Association of Survey Statisticans, IASS), Međunarodno udruženje nacionalnih instituta za konjunkturna istraživanja (Centre for International Research on Economic Tendency Survey, CIRET) Hrvatsko društvo za operacijska istraživanja HDOI i Hrvatsko statističko društvo (HSD).

Kontinuirano aktivno sudjeluje na međunarodnim znanstvenim konferencijama te se znanstveno i stručno usavršava. Izdvaja se sudjelovanje na radionici Big Data for Economic Statistics u organizaciji The Joint United Nations Statistics Division, FGV, KOF Swiss Economic Institute u suradnji s Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) u Rio de Janeiru 2018. godine te na radionici CIRET/KOF/WIFO Economic tendency surveys and financing conditions, u Beču 2017. godine. 2009. je sudjelovala u radu radionice Sentiment Indicators and the Current Crisis u Budimpešti. a 2011. na radionici National Business Cycles in the Global World u Moskvi u organizaciji CIRET/KOF/GKI i CIRET/KOF/HSE – Centre for International Research on Economic Tendency Surveys.

VAŽNIJA DJELA:

Čižmešija, M., Sorić, P. i Lolić, I. (2018.), Uloga ekonomskog sentimenta u tumačenju makroekonomskih trendova: metodološka unapređenja i nova područja primjene u Hrvatskoj, Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb.

Čižmešija, M. (2008.), Konjunkturni testovi Europske unije i Hrvatske, Zagreb: Privredni vjesnik.

Čižmešija, M. i Orlović, Z. (2018.), Indeks pouzdanja potrošača kao navješćujući indikator promjena prometa u trgovini na malo, Ekonomski pregled, 69(1), 3-19.

Čižmešija, M., Sorić, P. i Lolić, I. (2018.), Consumer Surveys and the EU Statistics on Income and Living Conditions: friends or foes?, International Journal of Sustainable Economy, 10(1), 78-98.

Lolić, I., Sorić, P. i Čižmešija, M. (2017.), Disentangling the relationship between news media and consumers' inflation sentiment: the case of Croatia, Finanace a uver - Czech journal of economics and finance, 67(3), 221-249.

Čižmešija, M. (2017.), Povezanost očekivane proizvodnje i pokazatelja pouzdanja potrošača u prerađivačkoj industriji Europske unije, Ekonomska misao i praksa : časopis Sveučilišta u Dubrovniku, (1), 25-40.

Čižmešija, M., Lolić, I. i Sorić, P. (2017.), Economic policy uncertainty index and economic activity: what causes what?, Croatian Operational Research Review, 8(2), 563-575.

Lolić, I., Sorić, P. i Čižmešija, M. (2017.), Personal Finances Vs. The Overall Economic Conditions : What Drives The New EU Member States’ Stock Markets?, Comparative economic research, 20(4), 125-142.

Sorić, P., Lolić, I. i Čižmešija, M. (2016.), European Economic Sentiment Indicator: An empirical reappraisal, Quality & quantity, 50(5), 2025-2054.

Čižmešija, M. i Erjavec, N. (2016.), Can confidence indicators forecast the probability of expansion in Croatia?, Croatian Operational Research Review, 7(1), 97-107.

Erjavec, N., Sorić, P. i Čižmešija, M. (2016.), Predicting the probability of recession in Croatia: Is economic sentiment the missing link?, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu, 34(2), 555-579.

Kurnoga, N. i Čižmešija, M. (2016.), Can Consumer Survey produce a new measure of household financial distress?, Croatian Operational Research Review, 7(2), 189-200.

Čižmešija, M., Mamic Sačer, I. i Žager, K. (2016.), The role of managers’ perception in liquidity management - case of Croatia, International Journal of Business and Globalisation, 16(1), 3-21.

Arnerić, J., Čižmešija, M. i Sorić, P. (2015.), Analysis Of The Leverage Effect – Evidence from Ljubljana Stock Exchange, u: Stirn, Zadnik L., Žerovnik J., Borštnar, Kljajić M. i Drobne S. (ur.), Proceedings of the 13th International Symposium on Operational Research, Bled, Slovenia, Ljubljana, 273-278.

Kurnoga, N. i Čižmešija, M. (2015.), Has the Long-Term Recession Changed Managers’ Assessments And Expectations in the Croatia’s Retail Trade Sector?, u: Zadnik Stirn, L., Žerovnik, J., Kljajić Borštnar, M. i Drobne, S. (ur.), Proceedings of the 13th International Symposium on Operational Research SOR '15, Ljubljana: Slovenian Society Informatika, Section for Operational Research, 508-513.

Čižmešija, M., Kurnoga, N. i Bahovec, V. (2014.), Liquidity indicator for the Croatian economy – Factor analysis approach, Croatian Operational Research Review, 5(2),305-316.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, preuzeto 1. srpanj 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/180140

Knjižnice IRB (2003.), Tko je tko u hrvatskoj znanosti, preuzeto 1. srpanj 2020. s http://tkojetko.irb.hr/znanstvenikDetalji.php?sifznan=5273

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Mirjana Čižmešija, preuzeto 1. srpanj 2020. s https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/statistika-29789/clanovi-30368/prof-dr-sc-mirjana-cizmesija/30386

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Mirjana Čižmešija, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://lef.net.efzg.hr/po%C4%8Detna/abecedarij/%C4%8D/mirjana-%C4%8Di%C5%BEme%C5%A1ija