Dušan Čalić

Dušan Čalić

Akademik. Dušan Čalić (Smrtić kod Nove Gradiške, 18. VIII. 1918. – Zagreb, 17. IV 1993.), redoviti profesor

Akademik Dušan Čalić rođen je u Smrtiću 1918. godine. Gimnaziju je polazio u Osijeku, a završio 1938. godine u Zagrebu, nakon čega upisuje studij prava u Zagrebu i Beogradu, a doktorirao je 1946. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

U Savezu komunističke omladine Jugoslavije aktivira se 1933. godine. Sudjelovao je u antifašističkom pokretu od 1941. do 1945. godine, te je nakon toga bi politički aktivan kao vijećnik ZAVNOH-a i AVNOJ-a, ministar za trgovinu i opskrbu u Vladi NRH u dva mandata (1945.-1946. i 1949.-1950.), državni sekretar za poslove industrije i privrede FNRJ (1953.), ambasador SFRJ u Mađarskoj (1963.1967.) te član Savjeta Federacije (1967.-1989.).

Nakon rata (1945./1946.) radio je na organizaciji i kao honorarni nastavnik pri Katedri političke ekonomije (bio je dugogodišnji predsjednik ove Katedre) za predmet „Politička ekonomija“ Ekonomsko-komercijalne visoke škole (EKVŠ), gdje je 1953. godine izabran za izvanrednog profesora, a 1958. za redovnog profesora političke ekonomije. Osim političke ekonomije predavao je i međunarodne ekonomske odnose, te od 1970.-te godine i sociologiju. Akademske 1946./1947. godine boravio je na studijskom boravku na Ekonomskom institutu u Moskiv, a 1959. godine u SAD-u, gdje je 1960. godine nastalo njegovo djelo Organizacija naučnog rada u SAD-u u kojem predlaže primjenu američkih iskustava u organizaciji istraživačkog rada kod nas.

Od 1961. godine bio je dopisni, a od 1965. godine redoviti član Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti (JAZU), te od 1972. godine dopisni član SANU. Dao je značajan doprinos u osnivanju ekonomskih fakulteta diljem Hrvatske.

Za doprinos znanosti, nastavnom radu i javnom djelovanju dobio je brojne nagrade i priznanja, a posebno treba istaknuti republičku Nagradu „Božidar Adžija“ za znanstveni rad koju je dobio dva puta (1960. i 1968.), nagradu AVNOJ-a za sveukupan znanstveni rad (1973.) i Državnu nagradu za životno djelo (1987.)

Područje znanstvenog rada akademika Čalića pokrivalo je područje od automatizacije, robotizacije i kompjutorizacije, produktivnosti rada i privrednog rasta, političke ekonomije do uloge znanstveno-istraživačkog rada u privrednom i društvenom razvoju te međunarodnih ekonomskih odnosa. Autor je većeg broja knjiga, udžbenika, skripti, članaka, rasprava i studija. Osim toga, bio je urednik posebnih edicija JAZU-a Suvremeni ekonomski problemi i Anali Zavoda za znanstveni rad u Osijeku. S V. Radaušem je 1970. godine utemeljio Znanstveni sabor Slavonije i Baranje i bio glavni urednik njegovih zbornika. Od povremenih beletrističkih izdanja izdvajaju se Zapisi sveučilištarca (1961.) i Ratni dnevnik bez datuma (1966.).

VAŽNIJA DJELA:

Čalić, D. (1962.), Automatizacija u tehničkom napretku i privrednom razvitku Jugoslavije, Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.

Čalić, D. et al (1973.), Međunarodni ekonomski odnosi, Zagreb: Informator.

Čalić, D. (1974.), Marksizam i samoupravljanje, Zagreb: Globus.

Čalić, D. et al (1974.), Politička ekonomija kapitalizma, Zagreb: Informator.

Čalić, D. (1975.), Aktualni problemi razvoja samoupravnog društva u SFRJ, / Zagreb: Globus.

Čalić, D. et al (1976.), Politička ekonomija socijalizma, Zagreb: Informator.

Čalić, D. (1978.), Prilog sociologiji jugoslavenskog društva: opća socioekonomska razmatranja samoupravnog socijalističkog društva SFRJ, Zagreb: Informator.

Čalić, D. (1979.), Tehnički progres i privredni razvoj SFRJ, Beograd: Ekonomika.

Čalić, D. (1981.), Izgradnja socijalizma i odnos ekonomike i politike : (članci i rasprave), Zagreb: Narodne novine.

Čalić, D. (1983.), Ekonomsko-sociološke teme, Zagreb: Informator.

Čalić, D. et al (1983.), Politička ekonomija socijalizma. Zagreb: Informator.

Čalić, D. (1986.), Analiza privrednog i društvenog razvoja socijalizma iz aspekta sistemskog pristupa, Zagreb: Narodne novine.

Čalić, D. (1987.), Socijalizam i ekonomske zakonitosti, Zagreb: Informator.

Čalić, D. (1987.), Svjedočenja o pokoljenju revolucionara, 2. dopunjeno izdanje, Zagreb: Globus.

Čalić, D. et al (1987.), Politička ekonomija kapitalizma, Zagreb: Informator. (Prvo izdanje 1983.)

Čalić, D. (1988.), Sistemski pristup privrednom razvoju samoupravnog socijalizma, Zagreb: Narodne novine.

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet (1980.), 60 godina Ekonomskog fakultet u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 190-191.

LZMK (1993,); Hrvatski biografski leksikon: Čalić, Dušan, preuzeto 11. studeni 2022. s https://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=3920

Dragičević, A., ur. (1995.), Dušan Čalić: 1918.-1993., Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za društvene znanosti.

Čalić, D. (2022.), Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, preuzeto 11. studeni 2022. s https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=13154

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2022.), Leksikon Ekonomsko fakulteta – Zagreb: Dušan Čalić, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/%C4%8D/du%C5%A1an-%C4%8Dali%C4%87