Danijela Miloš Sprčić

Danijela Miloš Sprčić

Prof. dr. sc. Danijela Miloš Sprčić (Novska, 2. VIII. 1976. -), redovita profesorica

Danijela Miloš Sprčić rođena je u Novskoj gdje je završila osnovnu školu i opću gimnaziju. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisala je 1995. godine. Diplomirala je na smjeru „Financije“ 1999. godine, a magistrirala 2003. godine na znanstvenom poslijediplomskom studiju „Financije poduzeća“ obranom rada „Financiranje hrvatskih poduzeća emisijom obveznica“. Pohađala je EDAMBA doktorski program, u okviru kojeg je 2002. godine boravila na usavršavanju iz područja kvalitativne i kvantitativne istraživačke metodologije u Soreze u Francuskoj organiziranom od strane European Doctoral Programmes Association in Management and Business Administration. Početkom 2004. dobila je stipendiju The British Scholarship Trust za studijski boravak na the University of Greenwich Business School, Old Royal Naval College u Londonu. Ostvarivši dobru suradnju na Katedri za financije i računovodstvo, nastavila je doktorski studij iz područja Risk Managementa na Sveučilištu Greenwich tijekom kojeg je primala stipendiju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te Ekonomskog fakulteta Zagreb. U svibnju 2007. Danijela Miloš Sprčić obranila je doktorsku disertaciju pod nazivom „Corporate Risk Management Practices: Evidence from Croatian and Slovenian Companies“ te stekla zvanje doktora znanosti.

Od 1999. do 2008. godine Danijela Miloš Sprčić radila je kao asistentica na Katedri za Ekonomiku poduzeća. U zvanje docentice izabrana 2008. godine, u zvanje izvanredne profesorice 2013. godine, a u zvanje redovite profesorice 2018. godine, za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomije, znanstvenu granu financije, na Katedri za Ekonomiku poduzeća. Tijekom doktorskog studija boravila je kao gost istraživač na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani radi provođenja istraživanja na slovenskom tržištu, gdje je ostvarila kontinuiranu znanstveno-nastavnu suradnju te je izabrana u zvanje gostujuće profesorice za razdoblje 2019-2024.

Nakon izbora u zvanje docenta, Danijela Miloš Sprčić predložila je uvođenje sljedećih kolegija u nastavni plan i program Ekonomskog fakulteta Zagreb - kolegij „Upravljanje rizicima“ koji se izvodi na sveučilišnom integriranom studiju Poslovne ekonomije, kolegij „Corporate Risk Management“ koji se izvodi na međunarodno akreditiranom preddiplomskom studiju „Bachelor's Degree in Business“ (BDiB), kolegij „Strateško upravljanje rizicima“ na specijalističkom poslijediplomskom studiju Poslovno upravljanje – MBA te kolegij „Upravljanje rizicima“ na specijalističkom poslijediplomskog studiju Financijska analiza. Osim navedenih kolegija, Danijela Miloš Sprčić nositeljica je kolegija „Osnove financiranja poduzeća“ na stručnom preddiplomskom studiju Računovodstvo i financije te sudjeluje u izvođenju nastave na sveučilišnom integriranom studiju iz kolegija Poslovne financije te Analiza i vrednovanje. Na specijalističkim poslijediplomskim studijima Računovodstvo i porezi te Financijsko izvještavanje, revizija i analiza sunositeljica je kolegija „Korporacijske financije“, dok je na poslijediplomskom studiju Poslovno upravljanje - MBA sunositeljica kolegija „Financijski menadžment“. U periodu od 2002. do 2012. bila nositeljica i izvođač kolegija „Credit Risk Management“ na međunarodnoj ljetnoj školi „Danubia“ u organizaciji Bečkog ekonomskog i poslovnog sveučilišta (Wirtschaftsuniversität Wien) i Erste Grupe Austria.

Tijekom 20 godina rada na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Danijela Miloš Sprčić napisala je i objavila samostalno ili u koautorstvu 34 znanstvena rada u časopisima s međunarodnom recenzijom, dvije monografije, dvije uredničke knjige, 10 poglavlja u knjigama te 17 znanstvenih i stručnih radova u časopisima važnim za struku. Područja njezinog istraživačkog interesa su poslovne financije, upravljanje rizicima s naglaskom na model integriranog/strateškog upravljanja rizicima, vrednovanje imovine, poslovna analiza i razvoj financijskih tržišta. Sudjelovala je na više od 30 znanstvenih i stručnih skupova u zemlji i inozemstvu gdje je prezentirala rezultate svojih istraživanja. Njezini radovi objavljeni su u uglednim međunarodnim publikacijama poput časopisa Risk Management, Research in International Business and Finance, Electrical Power and Energy Systems, Ekonomie a Management, Journal of Destination Marketing and Management, Ekonomski pregled, Financijska teorija i praksa, EuroMed Journal of Business, International Journal of Trade and Global Markets, Zagreb International Review of Economics & Business, Montenegrin Journal of Economics i dr. Za samostalni rad „Perspektive razvoja hrvatskog tržišta korporacijskih obveznica“ objavljen 2004. godine u časopisu „Financijska teorija i praksa“ nagrađena je godišnjim nagradama „Prof. dr. sc. Marijan Hanžeković“ i „Mijo Mirković“ za 2004. godinu, a samostalni rad „Corporate risk management rationales: evidence from Croatian companies“ objavljen u Ekonomskom pregledu, nagrađen je godišnjom nagradom „Mijo Mirković“ za 2007. godinu. U 2013. godini Danijela Miloš Sprčić nagrađena je godišnjom nagradom „Mijo Mirković“ za samostalno autorsko djelo s posebnim doprinosom za razvoj ekonomske znanosti. Nagrada je dodijeljena za monografiju "Upravljanje rizicima - temeljni koncepti, strategije i instrumenti". Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika nagradila je njezin magistarski rad 2004. godine. Dobitnica je stipendije Partner banke najboljim studentima poslijediplomskih studija iz područja Poslovne ekonomije za šk. god. 2002/03. i 2003/04. Urednica je i koautorica knjige „Risk Management: Strategies for Economic Development and Challenges in the Financial System“ koju je 2014. godine objavila Nova Science Publisher, New York. Knjiga je indeksirana u međunarodnoj citatnoj bazi Scopus, a u autorstvu je sudjelovao istraživački tim od 24 međunarodno priznata znanstvenika i stručnjaka. U koautorstvu s Oljom Orešković Sulje, certificiranom financijskom analitičarkom, 2012. godine napisala je monografiju „Procjena vrijednosti poduzeća – vodič za primjenu u poslovnoj praksi“. 2019. godine u koautorstvu sa 40 studenata koji su pohađali kolegij Upravljanje rizicima, napisala je i objavila priručnik „Primjena modela integriranog upravljanja rizicima – zbirka poslovnih slučajeva“. Publikacija je rezultat primjene pedagogije usmjerene na studenta (engl. Student centered teaching) koja se primjenjuju na kolegijima iz područja Upravljanja rizicima, a obilježava ju interaktivni stil poučavanja, aktivno sudjelovanje studenata u nastavi kroz projektne zadatke te kreiranje sadržaja kolegija koji je relevantan za razvoj znanja, vještina i buduće karijere studenata.

U razdoblju od 2014. do 2017. godine Danijela Miloš Sprčić bila je voditeljica međunarodnog istraživačkog projekta "Utjecaj integriranog upravljanja rizicima na uspješnost poslovanja poduzeća nakon globalne financijske krize" financiranog od strane Sveučilišta u Zagrebu na kojem su sudjelovali istraživači s međunarodno akreditiranih sveučilišta - USC Marshall School of Business, University of Southern California i Faculty of Economics, University of Ljubljana. Od 2014. do 2017. godine bila je članica istraživačkog tima na multidisciplinarnom projektu Hrvatske zaklade za znanost “Electric Vehicle Battery Swapping Station” pod vodstvom Zavoda za visoki napon i energetiku, Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Članica je multidisciplinarnog istraživačkog tima na projektu „Umreženi stacionarni baterijski spremnici energije“ financiranog od strane Europskih strukturnih i investicijskih fondova u okviru operativnog programa Konkurentnost i kohezija, a unutar poziva „Ulaganje u znanost i inovacije“ za razdoblje 2020-2023. Na projektu surađuju istraživači s Fakulteta elektrotehnike i računarstva i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Sveučilišta u Osijeku.

Članica je uređivačkog odbora znanstvenih časopisa Journal of Finance and Investment Analysis u izdanju International Scientific Press (od 2011. godine) te Journal of Business Case Studies u izdanju the Clute Institute (od 2014. godine). Recenzent je za časopise Risk Management, Journal of Risk Finance, Journal of World Business, Ekonomski pregled, Economic and Business Review, International Journal of Emerging Markets, Journal of Construction in Developing Countries, Ekonomska misao i praksa, Journal of Finance and Investment Analysis, Journal of Knowledge Economy, Journal of Applied Finance and Banking, International Journal of Transitions and Innovation Systems i Zbornik Ekonomskog fakulteta.

Od 2014. godine nositeljica je kolegija „Ekonomika poslovanja i temeljna načela financijskog poslovanja društva" na programu stručnog osposobljavanja za zvanje ovlaštenog revizora u organizaciji Hrvatske revizorske komore. Na zamolbu Upravnog vijeća Hrvatske revizorske komore, osmislila je edukaciju „Identifikacija i procjena poslovnih rizika i rizika značajnog pogrešnog prikazivanja financijskih izvještaja“ koju je provodila u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku tijekom 2017. godine putem koje se obrazovalo preko 200 ovlaštenih revizora, članova Komore. Surađuje s Hrvatskom zajednicom računovođa i financijskih djelatnika u kontinuitetu od 2002. godine na programu edukacije ovlaštenih internih revizora gdje je nositeljica i izvođač kolegija "Financijsko upravljanje". Suradnica je Nacionalne agencije Republike Slovenije za kvalitetu u visokom obrazovanju (NAKVIS) na procjenama i akreditacijama visokoobrazovnih institucija i studijskih programa koje djeluju na području Republike Slovenije. Od 2014. do 2018. godine bila je članica Odbora za znanost i Odbora za akreditacije, a od 2018. godine članica je Odbora za kvalitetu nastave Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu bila je član radne skupine zadužene za postupke stjecanja međunarodnih akreditacija EPAS (EFMD) i AACSB, kao voditeljica standarda vezanih uz područje Učenja i poučavanja, u okviru čega je bila i jedan od organizatora i izvođača internih radionica za voditelje studijskih programa.

Članica je Međunarodnog udruženja Profesionalnih Menadžera Rizika (PRMIA) i Hrvatske udruge korporativnih rizničara. Pozvana je predavačica na znanstvenim i stručnim konferencijama i skupovima iz područja financija, upravljanja rizicima, korporativnog upravljanja i revizije. U svom stručnom djelovanju bavi se implementacijom modela integriranog upravljanja rizicima (eng. Enterprise Risk Management) u poduzećima, analizama isplativosti investicijskih ulaganja te procjenama vrijednosti poduzeća kao i savjetovanjem i edukacijom vrhovnog i izvršnog menadžmenta iz područja poslovnih financija i strateškog upravljanja rizicima. Voditeljica je nekoliko projekata transfera znanja s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u hrvatsko gospodarstvo. Kroz svoje stručno djelovanje i projekte suradnje s gospodarstvom surađivala je s Hrvatskom kontrolom zračne plovidbe, Hrvatskom lutrijom, Podravkom, Hrvatskom elektroprivredom, Gradskom plinarom Zagreb, Hrvatskim izvoznicima, Hrvatskom revizorskom komorom, Institutom za energetiku i zaštitu okoliša (Ekonerg), Hrvatskom regulatornom agencijom za mrežne djelatnosti (Hakom) te drugim organizacijama.

Danijela Miloš Sprčić je udana i majka dvoje djece, Anje i Šimuna.

DJELA:

Miloš Sprčić, D. i O. Orešković Sulje (2012) Procjena vrijednosti poduzeća – vodič za primjenu u poslovnoj praksi. Ekonomski fakultet Zagreb.

Miloš Sprčić, D. 2013) Upravljanje rizicima – temeljni koncepti, strategije i instrumenti. Sinergija.

Miloš Sprčić, D. (Edt) (2014) Risk Management: Strategies for Economic Development and Challenges in the Financial System. Nova Science Publishers. Hauppauge, N.Y.

Miloš Sprčić, D., J. Puškar i I. Zec (ur.) (2019) Primjena modela integriranog upravljanje rizicima – zbirka poslovnih slučajeva. Ekonomski fakultet Zagreb.

Miloš, D. (2004) Perspektive razvoja hrvatskog tržišta korporacijskih obveznica. Financijska teorija i praksa (Financial Theory and Practice). br. 4. 417-434.

Miloš Sprčić, D. (2007) Corporate Risk Management Rationales: Evidence from Croatian Companies. Ekonomski pregled. Vol 58 (9-10). 497-521.

Miloš Sprčić, D. (2007) Izvedenice kao instrument upravljanja financijskim rizicima: primjer hrvatskih i slovenskih nefinancijskih poduzeća. Financijska teorija i praksa (Financial Theory and Practice). br. 4. 387-413.

Miloš Sprčić, D. and I. Wilson (2007) The Development of the Corporate Bond Market in Croatia. EuroMed Journal of Business. Volume 2(1). 74-86.

Krajcar, S., D. Miloš Sprčić i P. Sprčić (2008) Utjecaj teorija o upravljanju rizicima na upotrebu izvedenica u elektroenergetskoj industriji. Energija. br. 1. 64-87.

Streitenberger M. i D. Miloš Sprčić (2011) Prediktivna sposobnost financijskih pokazatelja u predviđanju kašnjenja u otplati kredita. Ekonomski pregled. Volume 62 (7-8). 383-403.

Miloš Sprčić D., Ž. Šević (2012) Determinants of Hedging Decisions in Croatian and Slovenian large non-financial companies. Research in International Business and Finance. Volume 26 (1). 1-25.

Miloš Sprčić, D. (2013) Corporate Risk Management and Value Creation. Montenegrin Journal of Economics. Volume 9 (2). 17-27.

Miloš Sprčić, D. (2014) A New Era of Risk Management – An Integrated Approach to Corporate Risks. Chapter 1 in Miloš Sprčić, Danijela (Edt) (2014) Risk Management: Strategies for Economic Development and Challenges in the Financial System. Nova Science Publishers. Hauppauge, N.Y. 1-28.

Miličić I., S. Kovačević, D. Miloš Sprčić (2014) Contagiousness of a Financial Crisis. Chapter 8 in Miloš Sprčić, Danijela (Edt) (2014) Risk Management: Strategies for Economic Development and Challenges in the Financial System. Nova Science Publishers. Hauppauge, N.Y. 171-196.

Miloš Sprčić, D., A. Kožul, E. Pecina (2015) State and Perspectives of Enterprise Risk Management System Development - The Case of Croatian Companies. Procedia Economics and Finance. Emerald Publishing. Vol 30. 768–779.

Miloš Sprčić, D., M. Mešin, Ž. Šević, M. Marc (2016) Does enterprise risk management influence market value – A long-term perspective. Risk Management. Vol 18 (2). 65–88.

Miloš Sprčić, D., A. Kožul, E. Pecina (2017) Managers’ Support – A Key Driver behind Enterprise Risk Management Maturity. Zagreb International Review of Economics & Business. Vol. 20. Special Conference Issue. 25-39.

Marc M., Miloš Sprčić D., Mešin Žagar, M. (2018) Is Enterprise Risk Management a Value Added Activity?. Economics and Management. XXI (1). 68-84.

Mikulić J., D. Miloš Sprčić, H. Holiček, D. Prebežac (2018) Strategic crisis management in tourism: An application of integrated risk management principles to the Croatian tourism industry. Journal of Destination Marketing and Management. Vol. 7. 36-38.

Capuder, T. Miloš Sprčić, D., Zoričić, D. Pandžić, H. (2020) Review of challenges and assessment of electric vehicles integration policy goals: Integrated risk analysis approach. International Journal of Electrical Power & Energy Systems. 119. 105894, 12, doi:10.1016/j.ijepes.2020.105894

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/234566 [28.8.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Danijela Miloš Sprčić [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: http://www.efzg.unizg.hr/dmilos [28.8.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Danijela Miloš Sprčić [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1meFWpBH46irecDQ-6dxQ4Vrs-T5qmPt5/edit [upisati datum pristupanja]