Sanda Renko

Sanda Renko

Prof. dr. sc. Sanda Renko (Split, 01. VII. 1967. -), redoviti profesor u trajnom zvanju

Osnovnu školu pohađala je u Kaštel Kambelovcu, a srednju školu u Centru za odgoj i obrazovanje „Natko Nodilo“ u Splitu. 1986. godine upisala se na Ekonomski fakultet u Splitu, gdje je diplomirala 1991. godine na smjeru Ekonomika unutarnje trgovine s temom Multimodalni prijevoz robe. U razdoblju 1992.-1993. godine obavljala je agencijske poslove vezane za zrakoplovno poslovanje u privatnom poduzeću „Anić Airways“, a od 1994. godine radi u „Croatia Airlines-u“ na radnom mjestu samostalnog referenta u Službi tarifa na poslovima komparativne analize troškova poslovanja i cijena zrakoplovnih kompanija u svijetu s hrvatskom praksom. 1996. godine upisuje znanstveni poslijediplomski studij „Teorija i politika marketinga“ na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 1998. godine obranom teme Uloga benchmarkinga u oblikovanju poslovnih aktivnosti stekla akademski stupanj magistra znanosti.

Od ožujka 2001. godine zaposlena je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Katedri za trgovinu na radnom mjestu asistenta u naslovnom zvanju iz kolegija Veleprodajno i maloprodajno poslovanje i Poslovna logistika. Doktorsku disertaciju pod nazivom Implementacija višekriterijskih modela izbora prodavaonice u kreiranju konkurentske strategije maloprodaje u Republici Hrvatskoj obranila je 15. prosinca 2004. godine, te time stekla naziv doktora znanosti iz područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija.

Nakon doktorske disertacije, 2005. godine izabrana je u zvanje docenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomije na predmetima Veleprodajno i maloprodajno poslovanje i Poslovna logistika. U znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomije, granu opća ekonomija na Katedri za trgovinu Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izabrana je 2010. godine, a 2014. godine stječe znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice u području društvenih znanosti, polje ekonomija, grana opća ekonomija. Naposlijetku, 2019. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomije na Katedri za trgovinu i međunarodno poslovanje Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.

Nositelj je i izvođač većeg broja kolegija na preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju (Veleprodajno i maloprodajno poslovanje, Poslovna logistika, Maloprodaja i moda, Wholesale and Retail Business), preddiplomskom i specijalističkom stručnom studiju (Poslovanje u unutarnjoj trgovini, Usluge u trgovini, Trgovina praktikum, Upravljanje lokacijom i izgledom prodavaonice), poslijediplomskom specijalističkom studiju (Menadžment maloprodaje, Suvremene strategije distribucije, Upravljanje kategorijama, Benchmarking), poslijediplomskom doktorskom studiju (Logistika, Upravljanje rizicima i sigurnošću u globalnoj logistici) na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Osim na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, kao gost predavač izvodila je nastavu na dodiplomskom studiju „Marketing“ na Ekonomskom fakultetu u Splitu, te nastavu na poslijediplomskom studiju „Menadžment malih i srednjih poduzeća“ na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu. Od 2008. godine bila je izvođač, a od 2010. do 2012. godine i nositelj kolegija Veleprodajno i maloprodajno poslovanje u sklopu zajedničkog studija „Ekonomika poduzetništva“ Ekonomskog fakulteta u Zagrebu i Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu.

Od 2009. godine sudjeluje kao izvođač, a zatim i (od 2011. godine) kao nositelj kolegija Marketing hrane i Marketing u biotehnologiji na Poslijediplomskom i doktorskom studiju „Nutricionizam“ i „Biotehnologija i procesno inženjerstvo“ Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu.

U dva navrata, 2007. i 2018. godine sudjelovala je u izvođenju programa cjeloživotnog obrazovanja FBA (Osnove poslovnog upravljanja) – „Poduzetništvo u ekonomiji znanja“ u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, te 2018. godine u provedbi obrazovanja u okviru projekta „Zeleno želimo“ Interreg Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020. godine.

Od 2011. godine nositelj je i izvođač kolegija Veleprodajno i maloprodajno poslovanje i Poslovna logistika u sklopu Master programa „Napredni trgovinski menadžment“ kojeg zajednički izvode Ekonomski fakultet u Sarajevu i Ekonomski fakultet u Zagreb.

Sudjelovala je u radu većeg broja znanstveno-istraživačkih projekata, među kojima su (2002.-2005.) znanstveno-istraživački projekt MZOS RH, Modeliranje razvoja maloprodajne mreže u Republici Hrvatskoj (suradnik); (2007.-2011.) znanstveno-istraživački projekt MZOS RH, Modeliranje distribucijskih kanala za ekološke proizvode i zaštita potrošača u RH (suradnik); (2007.-2011.) znanstveno-istraživački projekt MZOS RH, Razvoj suvremenih prodajno-distribucijskih sustava u hrvatskim poduzećima (suradnik); (2007.-2011.) znanstveno-istraživački projekt MZOS RH, Marketinški sustav konkurentske prednosti ponude ekoloških proizvoda u RH, u sklopu znanstveno-istraživačkog programa Model konkurentske prednosti ponude ekoloških proizvoda ulaskom Hrvatske u EU (suradnik, a zatim voditelj); (2006.-2011.) Projekt Europske Komisije FP7 Znanost o potrošnji hrane na Balkanu: Okviri, protokoli i mreže za bolje poznavanje ponašanja potrošača hrane (suradnik, a zatim voditelj); (2014.-2018.) uspostavni znanstveno-istraživački projekt Potencijali i prepreke razvoja socijalnih supermarketa u Srednjoj i Istočnoj Europi Hrvatske zaklade za znanost (suradnik); (2015.-2017.) međunarodni bilateralni projekt između Republike Hrvatske i Austrije, Ocjena društvene odgovornosti mladih roditelja na prodajnom mjestu (voditelj); (2015.-2017.) znanstveno-istraživački projekt Sveučilišta u Zagrebu, Proaktivnost u poticanju ekološke održivosti između trgovine i turizma (voditelj); (2015.-2017.) međunarodni znanstveno-istraživački projekt, Sustainable marketing concept and its implementation in selected European markets - identification of international differences, financiranom od strane the National Science Centre Poland, Harmonia Funding (Registration no. 2014/14/M/HS4/00891) (glavni istraživač); (2017.-2019.) znanstveno-istraživački projekt Sveučilišta u Zagrebu, Implikacije promjena u starosnoj strukturi na strategiju maloprodaje (voditelj); (2018.-2019.) znanstveno-istraživački projekt Sveučilišta u Zagrebu, Utjecaj razvoja maloprodajnih oblika na mlade u Republici Hrvatskoj u okviru kratkoročne sveučilišne potpore financirane iz namjenskog institucijskog financiranja znanstvene i umjetničke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu (voditelj).

U sklopu kontinuiranog znanstveno i stručno usavršavanja tijekom 2002. godine boravila je na Manchester Metropolitan University-u, 2005. godine na Leeds Metropolitan University-u (International Course in Staff Development), 2009. i 2010. godine sudjelovala je na radionicama u sklopu međunarodnog znanstveno-istraživačkog projekta Europske Komisije FP7 FOCUS, te 2017. godine na radionici u organizaciji Department of Marketing of the University of Szczecin.

Od 2006. do 2008. godine član je Stručnog povjerenstva za ocjenu školskih udžbenika pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. U više mandata bila je članica Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, članica njegovog Odbora za poslijediplomski studij i Vijeća diplomskog studija Trgovine. Od 2014. godine su-voditeljica je poslijediplomskog specijalističkog studija „Menadžment trgovine“ na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a od 2016. godine voditelj novog programa diplomskog sveučilišnog studija na engleskom jeziku „Trade and International Business“.

Od listopada 2018. godine članica je Odbora za znanstvene i stručne skupove i programe Ekonomskog fakulteta. Član je uredništva većeg broja međunarodnih i jednog domaćeg znanstvenog časopisa. Također, član je organizacijskih, programskih, znanstvenih i savjetodavnih odbora međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. U svojstvu recenzenta sudjelovala je u izradi međunarodneih projekata, studijskih programa za potrebe Agencije za znanost i visoko obrazovanje, sveučilišnih udžbenika, znanstvenih knjiga i radova za znanstvene časopise u Hrvatskoj i regiji te međunarodne znanstvene konferencije.

Dobitnica je nagrade Mijo Mirković Ekonomskog fakulteta u Zagrebu u 2006. godini u kategoriji „znanstveni rad koji predstavlja izniman znanstveni doprinos“.

DJELA:

Renko, N., Delić, S., Škrtić, M. (1999.), Benchmarking u strategiji marketinga, Mate d.o.o., Zagreb, ISBN 953-6070-61-8.

Rudawska, E., Renko, S., Bilan, Y. (2011.), Discussion of the concept of sustainable development – examples of Polish, Croatian and Ukrainian markets, KrokBooks, Termopil, ISBN 978-966-2362-47-5.

Renko, S. (2019.), Veleprodajno i maloprodajno poslovanje, Ekonomski fakultet Sveučilište u Zagrebu, Zagreb.

Renko, S. (ur.) (2011.), Supply Chain Management – New Perspectives,InTech, Rijeka, ISBN 978-953-307-633-1.

Knego, N., Renko, S., Knežević, B. (2012.) (ur.), Mijo Mirković: Trgovina i unutrašnja trgovinska politika – Pretisak s komentarima, Ekonomski fakultet u Zagrebu, ISBN 978-953-6025-60-2.

Renko, S., Knežević, B. (2013.)(ur.), Challenges for the trade of Central and Southeast Europe, Bingley: Emerald group publishing, ISBN 978-1-78190-832-7.

Renko, S., Pestek, A. (2017.) (ur.), Green Economy in the Western Balkans: Towards a Sustainable Future, UK: Emerald Publishing Limited, ISBN 978-1-78754-039-2.

Peštek, A., Kukanja, M., Renko, S. (2020.), Gastronomy for Tourism Development: Potential of the Western Balkans, UK: Emerald Publishing Limited, ISBN 978-1-78973-756-1.

Renko, S. (2011.), Vertical collaboration in the supply chain, poglavlje 8, str. 183-198, u: Renko, S. (ur.) (2011.), Supply Chain Management – New Perspectives,InTech, Rijeka, ISBN 978-953-307-633-1.

Renko, S. (2011.), Customer Intelligence as the powerful means for turning information into profit, poglavlje 9, str. 179-196, u: Pantano, E., Timmermans, H. (ur.) (2011.), Advances Technologies Management for Retailing: Frameworks and Cases, IGI Global, Hershey, United States, ISBN 978-1-60960-738-8.

Renko, S., Renko, N., Bošnjak, K. (2011.), La strategie marketing de la pomme de terre en Croatie, Ferriere le Vayer, M., Williot, J.P. (urednici), La Pomme de terre: de la Renaissance au Xxie siecle, Press Universitaires Francois-Rabelais, Tours, France, str. 371-388, ISBN 978-2-7535-1397-6.

Renko, S., Bucar, K. (2011.), Are we witnessing the decline of consumer confidence in SPAS? The evidence of SPA tourism in Croatia, str. 450-460., u: Kaufmann, H.R. (ur.) (2011.), International Consumer behaviour: A Mosaic of Eclectic Perspectives, Access Press, Lancashire, ISBN 978-0-9562471-3-1.

Renko, S. (2012.), Kanali prodaje, u: Knego, N., Renko, S., Knežević, B. (ur.), Mijo Mirković: Trgovina i unutrašnja trgovinska politika – Pretisak s komentarima, Ekonomski fakultet u Zagrebu, str. 295-298, ISBN 978-953-6025-60-2.

Renko, S. (2012.), Suvremeni oblici prodavaonica, u: Knego, N., Renko, S., Knežević, B. (ur.), Mijo Mirković: Trgovina i unutrašnja trgovinska politika – Pretisak s komentarima, Ekonomski fakultet u Zagrebu, str. 299-302, ISBN 978-953-6025-60-2.

Renko, N., Butigan, R., Renko, S., Vuletić, A., Schaer, B., Zaouche-Laniau, M. (2013.), Harnessing expert opinion: Trends and challenges on the Balkan organic market, based on a Delphi approach, str. 89-106., u Barjolle, D., Gorton, M., Milošević Đorđević, J., Stojanović, Ž. (ur.) (2013.), Food Consumer Science Theories, methods and application to the Western Balkans, Springer, Dordrecht, ISBN 978-94-007-5945-9.

Renko, S. (2013.), Interaction of trade activities between selected Southeast European countries, u: Renko, S., Knežević, B. (ur.), Challenges for the trade of Central and Southeast Europe, Bingley: Emerald group publishing, str. 19-35., ISBN 978-1-78190-832-7.

Renko, S. (2013.), Benchmarking na modnom tržištu. Ekonomski i tehnološki aspekti modne industrije. u: Ujević, D., Knego, N., Lazibat, T. (ur.), Ekonomski i tehnološki aspekti modne industrije, Zagreb: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 199-216, ISBN 978-953-6025-77-0.

Renko, S. (2013.), Specifičnosti marketinškog miksa na modnom tržištu. u: Ujević, D., Knego, N., Lazibat, T. (ur.), Ekonomski i tehnološki aspekti modne industrije, Zagreb: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 179-198, ISBN 978-953-6025-77-0.

Renko, S. (2014.), Atmosphere as a store communication tool. u: Musso, F., Druica, E. (ur.), Handbook of Research on Retailer-Consumer Relationship Development,

Hershey, USA: IGI Global, str. 239-257, ISBN 978-1-466660748.

Renko, S., Kovač, I. (2015.), Financial sustainability of Innovative Technology in Retailing. u: Pantano, E. (ur.), Successful Technological Integration for Competitive Advantage in Retail Settings, Hershey, Pennsylvania: IGI Global, str. 295-309, ISBN 978-1-4666-8297-9.

Renko, S., Grilec Kaurić, A., Lešina, M. (2015.), Strukturne prilagodbe obućarske industrije kroz lohn (doradne) poslove. u: Ujević, D., Knego, N., Rogale, D., Lazibat, T. (ur.), Antropometrija i normizacija modne obuće, Zagreb: Tekstilno-tehnološki fakultet i Ekonomski fakultet, str. 155-172, ISBN 978-953-7105-62-4.

Renko, S. (2015.), Ethics as the component of human resource management in retailing. u: Vrontis, D., Georgia, S., Amirkhanpour, M. (ur.), Management Innovation and Entrepreneurship: A Global Perspective, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, str. 193-216, ISBN-10: 1443874647, ISBN-13: 978-1443874649.

Bučar, K., Renko, S. (2016.), Assessing the Environmetal Benefits from the Recycling of Sport Tourism Equipment. u: Sobry, C. (ur.), Sport tourism and local sustainable development, Prospective of globalization effects: actors strategy and responsibility, Pariz: L'Harmattan, str. 25-34, ISBN 978-2-343-08137-3.

Renko, S., Gregur, T. (2017.), The Aural Nature of Atmosphere in a Retail Setting. u: Kaufmann, H. R., Fateh Ali Khan Panni (ur.), Socio-Economic Perspectives on Consumer Engagement and Buying Behavior, Hershey, USA: IGI Global, str. 290-311, ISBN (tisak) 978-1-52252-139-6, ISBN (online) 978-1-52252-140-2.

Renko, S., Petljak, K., Štulec, I. (2017.), The Basic Postulates of the Green Image of a Country: The Case of Croatia. u: Renko, S., Pestek, A. (ur.), Green Economy in the Western Balkans: Towards a Sustainable Future, UK: Emerald Publishing Limited, str. 1-39, ISBN 978-1-78754-039-2.

Renko, S. (2018.), The concept of sustainable development. u: Rudawska, E. (ur.), The Sustainable Marketing Concept in European SMEs: Insights from the Food & Drink Industry, UK: Emerald Publishing Limited, str. 29-52, ISBN 978-1-78754-039-2.

Rudawska, E., Renko, S. (2018.), The Place of Sustainability Marketing Activities among the Objectives of SMEs. u: Rudawska, E. (ur.), The Sustainable Marketing Concept in European SMEs: Insights from the Food & Drink Industry, UK: Emerald Publishing Limited, str. 187-215, ISBN 978-1-78754-039-2.

Renko, S., Podrug, Ž. (2018.), Sustainable logistics. u: Knežević, B. (ur.), Social Supermarkets as Entrepreneurial Ventures in Socially Responsible Economy, Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Economics and Business, str. 89-101, ISBN 978-953-346-058-1.

Renko, S., Perlić, A. (2018.), Elementi uređenja prodavaonice u konceptu brze mode i modnog odijevanja. u: Ujević, D., Knego, N., Rogale, D., Lazibat, T., Firšt Rogale, S. (ur.), Konstrukcija i modno odijevanje s osvrtom na suvremenu maloprodaju, Zagreb: Tekstilno-tehnološki fakultet Zagreb i Ekonomski fakultet Zagreb, str. 201-221, ISBN 978-953-7105-68-6.

Renko, S., Štulec, I., Petljak, K. (2020.), The Importance of Retail Atmosphere in Online and Offline Environments. u: Musso, F., Druica, E. (ur.). Handbook of research on retailing techniques for optimal consumer engagement and experiences, Hershey, SAD: Business Science Reference - IGI Global, str. 87-109.

Delić, S., Renko, N. (1999.), Metoda benchmarkinga: primjer industrije prirodnog plina, Ekonomski pregled, Zagreb, 50 (5-6), 485-501.

Renko, S. (2000.), Malo poduzetništvo: izvor ekonomskog progresa Republike Hrvatske, Ekonomski pregled, Zagreb, 51 (5-6), 495-508. ISSN 0424-7558.

Brčić-Stipčević, V., Renko, N., Delić, S. (2000.), The Areas and Scope of Consumer Protection in the Republic of Croatia, 25th Annual Macromarketing Conference: Marketing Contributions to Democratization and Socioeconomic Development, u: Shultz, C., Grbac, B. (ur.), Lovran, Hrvatska: Arizona State University and University of Rijeka, str. 230-243. ISBN: 953 – 97741 – 1 – X.

Brčić-Stipčević, V., Renko, S. (2002.), The Impact and the role of state on consumers protection, International Conference `An Enterprise Odyssey-Economics and Business in the New Millennium, u: Sharma, S., Galetić, L. (ur.), Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet u Zagrebu, str. 1694-1703. ISBN 953-6025-05-1.

Brčić-Stipčević, V., Renko, S. (2003.), Može li se konkurentnost hrvatskih maloprodavača temeljiti na izvornim hrvatskim proizvodima?, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 1 (1), 163-175. ISSN: 1333-899.

Dumičić, K., Renko, S., Renko, N. (2003.), A case study of the Croatian beer market structure and performances, British Food Journal, 105 (3), 193-203. ISSN 0007-070X.

Renko, N., Brčić-Stipčević, V., Renko, S. (2003.), Attitudes of the Croatian population toward genetically modified food, British Food Journal, 105 (3), 148-161. ISSN 0007-070X.

Renko, N., Brčić-Stipčević, V., Renko, S. (2003.), The Impact of the Postgraduate Education on the Economic Development of the Country in Transition – The Case of Croatia. Proceedings Fifth International Conference on Enterprise in Transition, u: Reić, Z.. (ur.), Ekonomski fakultet u Splitu, (na CD Rom-u) str. 943-953. ISBN 953– 6024–49-7.

Brčić-Stipčević, V., Renko, S. (2004.), Hrvatska maloprodaja u procesu tranzicije i približavanja Europskoj Uniji, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 2 (1), 97-108. ISSN: 1333-899.

Brčić-Stipčević, V., Renko, S. (2004.), Trading Hours as a Competitive Service in Retailing, International Conference `An Enterprise Odyssey-Building Competitive Advantage, u: Galetić, L. (ur.), Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet u Zagrebu, na CD ROM-u str. 1639-1649. ISBN 953-6025-10-8.

Brčić-Stipčević, V., Renko, S., Renko, N. (2004.), The Interrelationship between the Retailing Industry and the Economy in Transition – The Case of Croatia, 29th Annual Macromarketing Seminar, u: Mittelstaedt, J.D., Shapiro, S.J. (ur.), The Macromarketing Society and the Journal of Macromarketing, str. 241-250.

Shultz, C.J., Crnjak-Karanović, B., Renko, S. (2005.), Evolving Food Marketing Systems in Recovering Economies: Some Lessons from Croatia's Gavrilović and Emerging „Oldies-but-Goodies“, Ekonomski pregled 56 (11), 996-1012. ISSN 0424-7558.

Brčić-Stipčević, V., Renko, S. (2005.), Empirijska potvrda primjene maloprodajnog aksioma, Zbornik Ekonomskog Fakulteta u Zagrebu, 3 (1), 211-225. ISSN: 1333-8900.

Brčić-Stipčević, V., Renko, S. (2005.), The Effect of Household Decision Behaviour on Retailing Structure of the Transitional Country, 30th Annual Macromarketing Conference 2005: The 30th Annual Macromarketing Conference 2005: Discourse, Diversity and Distinction: Macromarketing at 30 Years, u: Peterson, M., Paul Hill, R. (ur.), St. Petersburg, Florida: The Macromarketing Society and the Journal of Macromarketing, str. 45-58.

Brčić-Stipčević, V., Renko, S. (2005.), How Store Location affects Store Choice: the Case of the Transitional Country, Proceedings of the International Retailing Conference: Understanding Shopping Behavior to Develop Effective Retail Strategies, u: Borges, A., Babin, B.J. (ur.), Reims, Francuska: Reims Management School AMSR 015, 1-21.

Renko, S., Vignali, G. (2005.), The Meaning of Store Image and Store Atmosphere in the Store Choice Process, The Proceedings of the 2nd Circle International Conference on Consumer Behaviour and Retailing Research, u: Kaufmann, H.R. (ur.), Vaduz, Liechtenstein: Verlagdrkovac, str. 61-71. ISSN 1613-9100, ISBN 3-8300-2194-1.

Renko, S. (2006.), Kreiranje dinamičkog modela izbora prodavaonice, Ekonomski pregled 57 (5-6), 321—343. ISSN 0424-7558.

Renko, S., Andrianić, V. (2006.), The Emerging Trend in the Croatian Retailing-Nonstore Retailing, Conference proceedings of the 3rd International Customer Behavior and Retailing Research – CIRCLE Conference, u: Vignali, C., Vranesevic, T. (ur.), str. 299-308. ISBN 953-6025-15-9.

Brčić-Stipčević, V., Renko, S., Renko, N. (2006.), The New Paradigm of Logistics Management – Outsourcing, Proceedings of the 3rd International Conference: An Enterprise Odyssey: Integration or Disintegration, u: Galetić, L. (ur.), Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet u Zagrebu, str. 1109-1119. ISBN 953-6025-18-3. Na CD ROM-u str. 26., ISBN 953-6025-17-5.

Renko, N., Kuvačić, D., Renko, S. (2007.), Analiza empirijskog istraživanja o obiteljskom poduzetništvu, Ekonomski pregled 58 (1-2), 72-90. ISSN 0424-7558.

Renko, S., Brcic-Stipčević, V. (2007.), The role of NonStore Retailing from Croatian Consumers Perspective, International Journal of Management Cases, 9 (3-4), 360-368. Access Press UK, ISSN 1741-6264.

Brčić-Stipčević, V., Renko, S. (2007.), Čimbenici utjecaja na izbor maloprodajnih oblika, Zbornik Ekonomskog Fakulteta u Zagrebu 5 (1), 388-401. ISSN: 1333-8900.

Renko, S., Matošević, I. (2007.), Mystery Shopping: ključni čimbenik uspješnog benchmarkinga u maloprodaji; Poslovna izvrsnost 1 (1), 157-170. ISSN 1846-3355.

Lazibat, T., Renko, S., Baković, T. (2007.), Options Hedging, Economy & Business. International Scientific Publications, 1, 530-537. ISBN 978-954-9368-27-7.

Bučar, K., Renko, S. (2007.), Kvaliteta usluga u termama Hrvatskog zagorja, Poslovna izvrsnost 1 (2), 47-62. ISSN 1846-3355.

Renko, S. (2008.), How the Process of Internationalization enhances the Sustainability of the Croatian Retailing, World Journal of Retail Business Management, 2 (4), str. 3-10. ISSN 1994-2915.

Renko, N., Butigan, R., Renko, S. (2008.), Sustainable Development and the Retail Oil Companies in Croatia, World Journal of Retail Business Management, 2 (4), str. 74-81, ISSN 1994-2915.

Renko, S. , Borić Plesivčak, T. (2008.), Kvaliteta kanala distribucije u razminiranju teritorija RH, Poslovna izvrsnost 2 (1), 21-36. ISSN 1846-3355.

Renko, S., Bučar, K. (2008.), How Changing Lifestyles impact the Development of some special Interests of Tourism: the Case of SPA Tourism, International Journal of Management Cases, 10 (3), 101-110. Access Press UK, ISSN 1741-6264.

Brčić-Stipčević, V., Renko, S., Guszak, I. (2008.), Organic Food Marketing Strategy in Croatia, Economy & Business. International Scientific Publications, 2, 275-285. ISSN 1313-2555.

Brčić-Stipčević, V., Renko, S. (2008.), Koliki je stupanj potrošačke osviještenosti studentske populacije?, Zbornik Ekonomskog Fakulteta u Zagrebu 6 (1), 353-366. ISSN: 1333-8900.

Brčić-Stipčević, V., Renko, S., Petljak, K. (2008.), The consumer protection in Croatia: benefits and limitations, Proceedings of 2008 Annual EuroMed Euromed Conference of Business „European and Mediterranean Trends and Challenges in the 21sr Century“, Vrontis, D., Weber, Y., Kaufmann, R., Tarba, S., (ur.), EuroMed Press, na CD ROM-u, str. 14, ISBN 978-9963-634-58-3.

Bučar, K., Renko, S. (2008.), Sustainable Tourism Development: the Case of the Island of Hvar, Proceedings of the 4th International Conference: An Enterprise Odyssey: Tourism-Governance and Entrepreneurship, u: Galetić, L., Čavlek, N.(ur.), Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet u Zagrebu, na CD ROM-u, str. 1654-1664. ISBN 10: 953-6025-23-X; ISBN 13: 978-953-6025-23-7.

Brčić-Stipčević, V, Renko, S., Guszak, I. (2008.), Creating Added Value by Applying Logistics Principles in Management of Local Government Owned Real Estates, Proceedings of the 4th International Conference: An Enterprise Odyssey: Tourism-Governance and Entrepreneurship, u: Galetić, L., Čavlek, N. (ur.), Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet u Zagrebu, na CD ROM-u, str.1027-1040. ISBN 10: 953-6025-23-X; ISBN 13: 978-953-6025-23-7.

Renko, S., Bošnjak, K. (2009.), Aktualno stanje i perspektive budućeg razvoja tržišta ekološke hrane u Hrvatskoj, Ekonomski pregled, 60 (7-8), 369-395 ISSN 0424-7558.

Renko, S., Knezevic, B., Bucar, K. (2009.), The Importance of Internal Sources of Knowledge for the Competitiveness of the HORECA Channel: The Case of Croatia, International journal of management cases, 11 (2) str. 538-548, ISSN 1741-6264.

Županić, I., Petljak, K., Renko, S., (2009.), The Analysis of Croatian Newspaper Industry, International journal of management cases, 11 (2) str. 337-346, ISSN 1741-6264.

Renko, S., Fičko, D., Petljak, K. (2009.), Novi logistički trendovi kao potpora maloprodaji, u: Segetlija, Z., Karić, M., Barković, D., Runzheimer, B., Kliewer, N., Ljubić, F., Lamza-Maronić, M., Mulej, M., Novak, N., Potočan, V., Turkalj, Ž. (ur.), Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu, Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 13-24, ISSN 1847-361X.

Renko, S., Rašić, S., Knežević, B. (2009.), Corporate social responsibility in the Croatian retailing, u: Vrontis, D., Weber, Y., Kaufmann, R., Tarba, S. (ur.), Managerial and Entrepreneurial Developments in the Mediterranean Area, EuroMed Press, Salerno, Italy, str. 1346-1358, ISBN 978-9963-634-76-7.

Renko, S., Renko, N., Polonijo, T. (2010.), Understanding the role of food in rural tourism development in recovering economy, Journal of Food Products Marketing, 16 (3), str. 309-324, ISSN 1045-4446.

Renko, S., Fičko, D. (2010.), New logistics technologies in improving customer value in retailing service, Journal of Retailing and Consumer Services, 17 (3), 216-223. ISSN 0969-6989.

Renko, S., Rakuljić, M. (2010.), Managing B2B relationships in the Croatian pharmaceutical industry, World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, 6 (4), 318-335ISSN 1746-0573.

Shultz, C., Renko, S., Brčić-Stipčević, V. (2010.), Grocery Store – Attributes in in Recovering Economies: An Empirical Investigation of Their Importance, Using Three Component Contour Plotting, Journal of International Food & Agribusiness Marketing, 22 (1-2), str. 37-51, ISSN 0897-4438.

Renko, S., Rašić, S., Knežević, B. (2010.), Environmental responsibility of the Croatian retailing, International Journal of Management Cases, 12 (2), 613-624, ISSN 1741-6264.

Petljak, K., Županić, I., Renko, S. (2010.), Adoption of online distribution channel among newspaper readers in Croatia, International journal of management cases, 12 (2) str. 548-556, ISSN 1741-6264.

Renko, S. (2010.), Food in the function of rural development in the context of tourism industry, u: Trivun, V., Djonlagic, Dz., Mehić, E. (ur.), Book of Extended Abstracts of 5th International Conference „Economic Development Perspectives of SEE Region in the Global Recession Context“, University of Sarajevo, School of Economics and Business, Bosnia and Herzegovina, (rad na USB) str. 179-180., ISBN 978-9958-25-046-0.

Renko, S., Županić, I., Petljak, K. (2010.), Trgovačke marke – imperativ svakog trgovca, u: Renko, S., Knežević, B., Vouk, R. (ur.), Izazovi trgovine u recesiji, Ekonomski fakultet u Zagrebu, str. 129-143, ISBN 978-953-6025-38-1.

Renko, S. (2011.), Uloga povjerenja u odnosima između trgovinskih i proizvodnih poduzeća, u: Segetlija, Z.,Karić, M., Barković, D., Runzheimer, B., Laroque, C., Ljubić, F., Lamza-Maronić, M., Mulej, M., Novak, N., Potočan, V., Turkalj, Ž. (ur.), Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu, Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 13-24, ISSN 1847-361X.

Knežević, B., Renko, S., Pejić Bach, M. (2011.), Web as a customer communication channel in the confectionery industry in South Eastern European countries, The British Food Journal, 113 (1), 17-36, ISBN 978-0-85724-785-8.

Knežević, B., Renko, S., Knego, N. (2011.), Changes in Retail Industry in the EU, Business, Management and Education, 9 (1), str. 34-49, ISSN 2029-7491.

Renko, S., Grunhagen, M. (2011.), Services as the crucial factor for the success of retailing in Croatia, International journal of management cases, 13, (3) str. 400-415, ISSN 1741-6264.

Rudawska, E., Renko, S. (2012.), Sustainability as the direction of the long-term success in banking: Poland vs. Croatia, Folia Oeconomica Stetinensia, 11 (19), 2012/1, str. 97-117, ISBN 977-17-304-2320-9.

Renko, S. (2012.), Problemi u području usluga u odnosima između maloprodavača i dobavljača: tržište Hrvatske vs. Tržište BiH, u: Knego, N., Renko, S., Knežević, B. (ur.), Promjene u trgovini na malo u Hrvatskoj, Ekonomski fakultet u Zagrebu, str. 79-90, ISBN 978-953-6025-50-3.

Renko, S., Grgić, I. (2012.), Važnost izloga u stvaranju identiteta i atraktivnosti prodavaonice, Marketing, 43/4, str. 270-278, ISSN 0354-3471. UDK 339+658. Ulrich ID 1788176. COBISS.SR-ID 749828.

Kovač, I., Palić, M., Renko, S. (2012.), Analysis of the international trade of Croatian counties, u: Renko, S., Vignali, C., Hallier, B., Stanton, J.L., Radder, L., Palić, M. (ur.), 9th CIRCLE, special issue of International Journal of Sales, Retailing and Marketing, str. 96-112, ISSN 2045-810X.

Knežević, B., Sukser, B., Renko, S. (2012.), Povijesni aspekti održivog razvoja u trgovini, u: Knego, N., Renko, S., Knežević, B. (ur.), Perspektive trgovine 2012: Trgovina u kontekstu održivog razvoja/Trade Perspectives 2012: Trade in the Context of Sustainable Development, Ekonomski fakultet u Zagrebu, str. 1-18, ISBN 978-953-6025-62-6.

Petljak, K., Štulec, I., Renko, S. (2012.), Trgovačke marke u zemljama Jugoistočne Europe, u: Knego, N., Renko, S., Knežević, B. (ur.), Promjene u trgovini na malo u Hrvatskoj, Ekonomski fakultet u Zagrebu, str. 57-77, ISBN 978-953-6025-50-3.

Rudawska, E., Renko, S., Bilan, Y. (2013.), Sustainable Development: Concept, Interest Groups, Benefits and Global Challenges. International Journal of Academic Research, 5 (6), str. 83-86, doi:10.7813/2075-4124.2013/5-6/B.15

Renko, S., Popović, D. (2013.), Važnost razmjene informacija u upravljanju opskrbnim lancem. u: Knego, N., Renko, S., Knežević, B. (ur.), Perspektive trgovine 2013: Odnosi u lancima opskrbe/Trade Perspectives 2013: Supply Chain Relationships, Zagreb: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 16-26, ISBN: 978-953-6025-81-7.

Renko, S. (2013.), Conceptual relationships between trade and tourism, u: Filipović, D., Goltnik Urnaut, A. (Faculty for commercial and business science Celje, Slovenia)(ur.), Economic and Social Development: Book of Proceedings of the 2nd International Scientific Conference, Paris, France, (rad na CD ROM-u) str. 745-754, Varaždin development and Entrepreneurship Agency, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, ISBN 978-961-6825-72-6.

Renko, S., Popović, D. (2013.), Overcoming perceptions of uncertainty and risk in e-retailing. u: Segetlija, Z. (ur.), Business Logistics in Modern Management,

Osijek: Faculty of Economics in Osijek, str. 23-31, ISBN: 978-9-5325312-3-7.

Renko, S. (2014.), Guest Editorial: New perspectives on traditional and regional foods. British food journal, 116 (11), str. 1670-1671, ISSN 0007-070X, doi:10.1108/BFJ-09-2014-0325.

Renko, S. (2014.), How new consumers’ consumption patterns caused changes in food distribution channels in Croatia. Journal of food products marketing, 20 (5), str. 533-547, ISSN (tisak) 1045-4446, ISSN (online) 1540-4102, doi:10.1080/10454446.2013.838534.

Renko, S., Bučar, K. (2014.), Sensing nostalgia throught traditional food: an insight from Croatia. British food journal, 116 (11), str. 1672-1691, ISSN 0007-070X, doi:10.1108/BFJ-02-2014-0089.

Renko, S., Druzijanic, M. (2014.), Perceived usefulness of innovative technology in retailing: Consumers׳ and retailers׳ point of view. Journal of retailing and consumer services, 21 (5), str. 836-843, ISSN 0969-6989, doi:10.1016/j.jretconser.2014.02.015.

Renko, S., Grilec Kauric, A., Lesina, M. (2014.), Subcontracting as the strategy for slowing down the fall of Croatian leather processing and manufacture of footwear and leatherwear. u: Bendekovic, J., Klacmer Calopa, M., Filipovic, D. (ur.), 6th International Scientific Conference on Economic and Social Development and 3rd Eastern European ESD Conference: Business Continuity, Varazdin: Varazdin Development and Enterpreneurship Agency, str. 661-671, ISBN 978-953-6125-10-4.

Novak, I., Grilec Kaurić, A., Renko, S. (2014.), Impact of Supply Chain Quality on Firm`s Performance in Textile, Clothing & Leather Industry, u: Dragčević, Z., Hursa Šajatović, A., Vujasinović, E. (ur.), Book of Proceedings of the 7th International Textile, Clothing & Design Conference 2014 - Magic World of Textiles, Zagreb: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, str. 592-597, ISBN 978-953-7105-54-9.

Renko, S., Grilec Kaurić, A., Lešina, M. (2014.), Using Networks to manage Costs of Footwear and Leather Manufacturing Companies, u: Filipovic, I., Klacmer Calopa, M., Galetic, F. (r.), 7th International Scientific Conference on Economic and Social Development Book of Proceedings, Varaždin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, str. 520-533, ISBN 978-953-6125-12-8.

Renko, S., Halar, P. (2014.), Uloga kontrolinga u upravljanju ljudskim potencijalima maloprodajnih poduzeća Karlovačke županije. u: Knego, N., Renko, S., Knežević, B. (ur.), Perspektive trgovine 2014: Ljudi, tehnologija, znanje, Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb, str. 115-126, ISBN 978-953-346- 004-8.

Renko, S., Grilec Kaurić, A., Lešina, M. (2014.), Dealing with crisis: using subcontracting for the development of the Croatian leather manufacturing and processing industry. u: Bacher, U., Barković, D., Dernoscheg, K.H., Lamza-Maronić, M., Matić, B., Pap, N., Runzheimer, B. (ur.), 10th International Conference on Interdisciplinary Management Research, Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics, str. 469-480, ISSN 1847-0408, ISBN 978-953-253-126-8.

Grilec Kaurić, A., Grubišić, D., Renko, S. (2015.), Utjecaj agilnosti opskrbnih lanaca na poslovni rezultat i zadovoljstvo kupaca u industriji tekstila, odjeće i kože. Ekonomska misao i praksa: časopis Sveučilista u Dubrovniku, 2 (2), str. 389-408, ISSN (tisak) 1330-1039, ISSN (online) 1848-963X.

Renko, S., Popović, D. (2015.), Exploring the consumers' acceptance of electronic retailing using technology acceptance model. Poslovna izvrsnost, 9 (1), str. 29-41, ISSN 1846-3355.

Renko, S., Bucar, K. (2015.), Environmental Aspect of the Relationship between Tourism and Trade: the Case of Croatia. u: Suresh, P. (ur.), Proceedings of the 4th International Conference on Economics and Business Management Amsterdam, , International Academy of Science, Technology, Engineering and Management & Institute of Research and Journals, str. 21-24, ISBN 978-93-85832-36-9.

Renko, S., Grilec Kaurić, A., Lešina, M. (2015.), The Effect of Fashion Design on Impulse Buying. u: Dekanić, T., Tarbuk, A. (ur.), Book of Proceedings 8th Central European Conference on Fiber-grade Polymers, Chemical Fibers and Special Textiles, Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Textile Technology, Zagreb, Croatia, str. 207-212, ISBN 978-953-7105-63-1.

Petljak, K., Renko, S. (2015.), Financial Sustainability of Retailers` Environmentally Responsible Activities Involved in the Supply of Tourism Industry. u: Suresh, P. (ur.), Proceedings of the 3rd IASTEM International Conference, Berlin, International Academy of Science, Technology, Engineering and Management & Institute of Research and Journals, str. 181-184, ISBN 978-93-85832-50-5.

Renko, S., Rašić Jelavić, S., Petljak, K. (2015.), Towards Financial Sustainability in Green Logistics. u: Barić, G., Đukić, G. (ur.), 7th International Scientific Conference Management of Technology: Step to Sustainable Production, Brela, Hrvatska, 2015. Book of Abstracts, ISSN: 1848-9591, str. 47, Fullpapers USB, str. 1-9. ISSN: 1848-9591

Tušek, B., Renko, S., Halar, P. (2015.), The Role of Internal Audit in Food Retailing. u: Knego, N., Renko, S., Knežević, B. (ur.), Trade Perspecitves 2015 - Innovations in Food Retailing, Zagreb: University of Zagreb – Faculty of Economics and Business & Croatian Chamber of Economy, Zagreb, Croatia, str. 246-265, ISBN 978-953-346-015-4.

Petljak, K., Renko, S., Rašić, S. (2016.), Greening transport activities in the food retail supply chain. International journal of logistics systems and management, 25 (1), str. 129-143, ISSN (online) 1742-7975, ISSN (tisak) 1742-7967, doi:10.1504/IJLSM.2016.078492.

Renko, S. (2016.), The Importance of Human Resource Management in Enhancing Environmental Dimensions of Sustainability in retailing. u: Suresh, P. (ur.), Proceedings of the 37th IASTEM International Conference, Barcelona, International Academy of Science, Technology, Engineering and Management & Institute of Research and Journals, str. 1-4, ISBN 978-93-86291-25-7.

Renko, S., Bošnjak, D. (2016.), Safety Issues of Low Energy Micro-location Technology in retailing. u: Knego, N., Renko, S., Knežević, B. (ur.), TRADE PERSPECTIVES 2016: Safety, security, privacy and loyalty, Zagreb: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 217-221, ISBN 978-953-346-035-2.

Renko, S., Rašić, S., Petljak, K. (2016.), Students` Perception on the Role of High Education in Improving Image of Retailing as a Career. u: Cingula, M., Vlahov, R. D., Dobrinic, D. (ur.), Economic and Social Development.15th International Scientific Conference on Economic and Social Development – Human Resources Development, Varaždin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, University North, str. 136-143, ISSN 1849-7535.

Petljak, K., Štulec, I., Renko, S. (2017.), Consumers' willingness to pay more for organic food in Croatia. Ekonomski vjesnik, 30 (2), str. 441-455, ISSN (Tisak) 0353-359X, ISSN (online) 1847-2206.

Renko, S., Petljak, K. (2017.), Ageing of Consumers' and Its Impact on Human Resource Management in Retailing. u: Vopava, J., Douda, V., Kratochvil, R., Konecki, M. (ur.), Proceedings of the 11th Multidisciplinary Academic Conference in Prague 2017, Prag: Czech Technical University in Prague, str. 111-120, ISBN 978-80-88085-16-4.

Plazibat, I., Renko, S. (2018.), The effect of ageing on consumers` preference for particular atmospheric elements. u: Plazibat, B., Kosanović, S. (ur.), CIET 2018 - Conference Proceedings, Split: University of Split, University Department of Professional Studies, str. 51-60, ISBN 978-953-7220-29-7.

Renko, S. (2018.), Food retailing: from farmers' markets to retail hybridization. British food journal, 120 (2), str. 254-254, ISSN 0007-070X, doi:10.1108/BFJ-11-2017-0639.

Renko, S., Petljak, K. (2018.), The secrets of the longevity of informal retail markets in Croatia. British food journal, 120 (2), str. 325-339, ISSN 0007-070X, doi:10.1108/BFJ-04-2017-0208.

Renko, S., Petljak, K., Naletina, D. (2019.), Food integrity throghout the chain: the case of good distribution practice. LogForum, 15 (1), str. 53-69, ISSN (tisak) 1895-2038, ISSN (online) 1734-459X, doi:10.17270/J.LOG.2019.318.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/246584 [23.7.2020.]

Knjižnice IRB (2003) Tko je tko u hrvatskoj znanosti: Sanda Renko [online]. Zagreb: Knjižnice Instituta R. Bošković. Dostupno na: http://tkojetko.irb.hr/znanstvenikDetalji.php?sifznan=8931 [23.7.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Sanda Renko [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/prof-dr-sc-sanda-renko-29988/29988 [23.7.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Sanda Renko [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1wdA2kuOxjJJ9viErxBmxAKBNkrc9MQVK/edit [upisati datum pristupanja]