Ljubica Milanović Glavan

Ljubica Milanović Glavan

Doc. dr. sc. Ljubica Milanović Glavan (Metković, 22. VIII. 1891. – ), docentica

Doc. dr. sc. Ljubica Milanović Glavan rođena je 22. kolovoza 1981. godine u Metkoviću. Državljanka je Republike Hrvatske i po narodnosti je Hrvatica. Majka je dva sina. Osnovnu školu i Opću gimnaziju završila je u Pločama sa prosjekom 5,00. U Pločama je završila i Osnovnu glazbenu školu (smjer violina). 2002. godine upisala je studij "Poslovne ekonomije" na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu gdje tijekom studiranja radi kao demonstrator na predmetima: "Matematika", "Mikroekonomija" i "Strategijsko planiranje". Diplomirala je na smjeru "Analiza i poslovno planiranje" 2007. godine na temu "Model međufinanciranja stambenih potreba" (mentor prof. dr. sc. Boško Šego). U prosincu 2006. godine dobila je Dekanovu nagradu za najbolji prosjek u sveukupnom školovanju (4,86), a za vrijeme studiranja primala je Državnu stipendiju za nadarene studente. Specijalistički poslijediplomski studij "Informatički menadžment" upisuje 2008. godine, a završava ga 2010. godine obranom specijalističkog rada naziva "Upravljanje poslovnim procesima i znanjem primjenom informacijske tehnologije u hrvatskim poduzećima" (mentorica prof. dr. sc. Vesna Bosilj Vukšić). Iste godine upisala je "Poslijediplomski doktorski studij iz ekonomije i poslovne ekonomije" na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Akademski stupanj doktora znanosti stekla je 26. svibnja 2014. godine obranom doktorske disertacije naziva "Konceptualni model sustava za mjerenje procesne uspješnosti poduzeća" (mentorica prof. dr. sc. Vesna Bosilj Vukšić).

Od 15. svibnja 2007. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja na Katedri za informatiku Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, projekt "Sustavi upravljanja informacijama, procesima i znanjem". Odlukom Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 22. srpnja 2014. godine izabrana je na radno mjesto poslijedoktoranda, na Katedri za informatiku Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Odlukom Matičnog odbora za područje društvenih znanosti – polje informacijske i komunikacijske znanosti 7. svibnja 2015. godine izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti – polje informacijske i komunikacijske znanosti, a 6. travnja 2016. izabrana je u znanstveno nastavno zvanje docenta na Katedri za informatiku Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U registru znanstvenih istraživača pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske upisana je pod matičnim brojem 295783.

Od akademske godine 2007./2008. do danas doc. dr. sc. Ljubica Milanović Glavan samostalno izvodi seminarsku nastavu i vježbe na kolegijima preddiplomskog studija: "Informatika", "Poslovni informacijski sustavi", "Upravljanje znanjem" i "Informatizacija poslovnih procesa" te kolegiju diplomskog studija "Sustavi za upravljanje poslovnim procesima". Izvodila je i nastavu na preddiplomskom studiju na kolegijima: "Business Process Modelling", "Simulacijsko modeliranje", "Sustavi potpore odlučivanju" te kolegiju diplomskog studija "Upravljanje znanjem". Nositeljica je predmeta "Programski alati za upravljanje znanjem" i "Društveno računarstvo" na diplomskom stručnom studiju.Za angažman u nastavi i rad sa studentima ocijenjena je izvrsnim ocjenama. Također, doc. dr. sc. Ljubica Milanović Glavan jest mentorica pomaže studentima prilikom izrade diplomskih i završnih radova te seminarskih radova i kritičkih prikaza. Doc. dr. sc. Ljubica Milanović Glavan je sudjelovala i u povjerenstvima za ocjenu diplomskih radova, kao mentor i kao član. Od 2007. godine do danas član je organizacijskog tima za provođenje Dana informacijske tehnologije koji se održava na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu te je jedna od voditelja anketa koje se provode u zimskom i ljetnom semestru svake akademske godine sa svrhom utvrđivanja kvalitete nastave na dodiplomskom, diplomskom i stručnom studiju Ekonomskog fakulteta Zagreb. Bila je i član uredništva časopisa "Business Systems Research Journal", Ekonomski fakultet Zagreb (2010-2011). U 2009. godini bila je jedna od koordinatorica ISVU-a na Katedri za informatiku i članica tima za implementaciju intraneta na Ekonomskom fakultetu Zagreb. 2008. godine obnašala je dužnost tajnice specijalističkog poslijediplomskog studija "Sustavi upravljanja znanjem" na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Područja znanstvenog i istraživačkog interesa su joj upravljanje poslovnim procesima, upravljanje znanjem, simulacijsko modeliranje i mjerenje poslovne uspješnosti. Doc.. dr. sc. Ljubica Milanović Glavan sudjeluje u istraživanjima i projektima iz navedenih područja te je pohađala mnoge radionice i seminare vezane uz znanstveno i stručno usavršavanje. U listopadu 2014. godine pohađala je radionicu naziva "Cultural and Linguistic Heterogeneity in BPM" u organizaciji projekta Festo Fellowship 2014. Austrija, na Sveučilištu u Beču. U studenom 2011. godine pod organizacijom poduzeća ILBA, Zagreb završila je edukaciju naziva "Modeliranje poslovnih procesa prema normi BPMN 2,0". U sklopu Erasmus projekta za cjeloživotno učenje (pripremni posjet) u travnju 2011. godine posjetila je instituciju Gesellschaft für Europabildung u Berlinu u trajanju od tjedan dana. Na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu u ožujku 2011. godine je pohađala i uspješno položila seminar na temu "IS Research Methods" kojeg je održao prof. dr. sc. Ajay Vinze, Sveučilište u Arizoni, SAD. U listopadu 2009. godine odslušala je tečaj o osnovama programa SPSS u organizaciji poduzeća Valicon, Zagreb. Završila je i edukaciju o korištenju poslovnog informacijskog sustava SAP u organizaciji poduzeća B4B u Zagrebu u travnju 2009. godine. 2008. godine završila je edukaciju o Aris alatima u poduzeću IDS Scheer Hrvatska. Te godine je također odslušala i uspješno položila ECDL tečajeve u Sveučilišnom računskom centru u Zagrebu. U prosincu 2007. godine uspješno je završila program edukacije iz područja didaktike, psihologije, retorike, hrvatskog jezika i informatike položivši završni ispit za stjecanje kompetencija visokoškolskih nastavnika u organizaciji Ekonomskog fakulteta i Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U svibnju 2007. godine odradila je stručnu praksu u poduzeću Infodom, Zagreb.

Doc. dr. sc. Ljubica Milanović Glavan bila je i jest istraživač i suradnik na sljedećim projektima: (i) Znanstveno-istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost "Procesna i poslovna inteligencija za poslovnu izvrsnost" (2015-2019), voditeljica prof. dr. sc. Vesna Bosilj Vukšić;

(ii) Sveučilišnom projektu "Poslovni procesi u implementaciji obračuna troškova u sustavu zdravstva" (2015), voditeljica izv. prof. dr. sc. Ivana Dražić Lutilsky;

(iii) Znanstvenom projektu naziva "FESTO Fellowship" na Wirtschaftsuniversität Wien, Institute for Information Business, Austria (2014), voditelj prof. dr. sc. Jan Mendling;

(iv) Sveučilišnom projektu potpore po područjima naziva "Modeliranje aktualnih odrednica konkurentnosti u poslovnoj ekonomiji Republike Hrvatske korištenjem metoda potpore odlučivanju" (2014), voditeljica prof. dr. sc. Vesna Bosilj Vukšić;

(v) Znanstvenom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske naziva "Sustavi upravljanja informacijama, procesima i znanjem (067-0362980-2484)" (2007-2013), voditeljica prof. dr. sc. Vesna Bosilj Vukšić;

Osim u znanstvenim projektima sudjelovala je i u stručnim projektima, kao što su: "Prijedlog modela Riznice grada Zagreba" (2008-2009), voditeljica prof. dr. sc. Vesna Vašiček i "Usluge istraživanja i razvoja metodologije i implementacije sustava za rješavanje problema u području primjene elektroničkog poslovanja temeljem modela, slučajeva i pravila – baza znanja" (2008-2009), voditelj prof. dr. sc. Velimir Srića.

Doc. dr. sc. Ljubica Milanović Glavan je objavila samostalno i u koatorstvu više desetaka znanstvenih i stručnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima koji su indeksirani u različitim bazama. Bila je mentor na više diplomskih radova i pritom je objavila nekoliko radova u koautorstvu sa studentima. Također je aktivno sudjelovala i prezentirala radove na većem broju međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih konferencija. Napisala je i nekoliko recenzija članaka za međunarodne konferencije te međunarodne i domaće časopise. U radu koristi programske pakete MS Office te programe SAP, Aris, EViews, Mathematica, SPSS. Aktivno vlada engleskim jezikom, a služi se i talijanskim i njemačkim jezikom.

DJELA:

Milanović Glavan, Ljubica; Strugar, Ivan, Ključni pokazatelji uspješnosti za procesno orijentirana poduzeća: smjernice za identifikaciju pokazatelja. Zbornik Radova/Journal of Economy and Business, 25 (2019), 71-91.

Nikolic, Borna; Ivancic, Lucija; Milanovic Glavan, Ljubica; Developing Business-IT Alignment Skills through Data Management: Higher Education Example // Economic and Social Development: 49th International Scientific Conference on Economic and Social Development Development – "Building Resilient Society" / Dukic, Darko ; Studzieniecki, Tomasz ; Grzinic, Jasmina (ur.), Zagreb, 2019. str. 313-322.

Milanović Glavan, Ljubica, Conceptual Model of Process Performance Measurement System // Proceedings of the 34th International Business Information Management Association Conference / Soliman, Khalid (ur.). Madrid, Španjolska: International Business Information Management Association, 2019. str. 665-673.

Milanović Glavan, Ljubica, Information Technology for Business Process Management: Case of Croatia // Proceedings of the 34th International Business Information Management Association Conference / Soliman, Khalid (ur.). Madrid, Španjolska: International Business Information Management Association, 2019. str. 336-343.

Milanović Glavan, Ljubica; Ivančić, Lucija,KNOWLEDGE MANAGEMENT: CASE OF CROATIA // Economic and Social Development: 46th International Scientific Conference on Economic and Social Development – "Sustainable Tourist Destinations" - Book of Proceedings / Milkovic, M., Kecek, D., Hammes, K. (ur.). Varazdin: esd, 2019. str. 197-204.

Milanović Glavan, Ljubica, DETERMINING BUSINESS PROCESS MATURITY LEVELS BY USING CLUSTER ANALYSIS: CASE OF CROATIA // Proceedings of the 15th International Symposium on Operational Research / Zadnik Stirn, L ; Kljajić Borštnar, M. (ur.). Ljubljana: Bistisk d.o.o., 2019. str. 308-313.

Milanović Glavan, Ljubica, USPOREDBA MODELA ZRELOSTI PROCESNE ORIJENTACIJE // Zbornik radova veleučilišta u Šibeniku, 1 (2019), 2; 133-144.

Suša Vugec, Dalia; Ivančić, Lucija; Milanović Glavan, Ljubica, Business Process Management and Corporate Performance Management: Does Their Alignment Impact Organizational Performance // Interdisciplinary Description of Complex Systems : INDECS, 17 (2019), 2-B; 368-38

Indihar Štemberger, Mojca; Buh, Brina; Milanović Glavan, Ljubica; Mendling, Jan. Propositions on the interaction of organizational culture with other factors in the context of BPM adoption. Busines Process Management Journal. 24 (2018), 2; 425-445.

Suša Vugec, Dalia; Bosilj Vukšić, Vesna; Milanović Glavan, Ljubica. Social Business Process Management and Business Process Management Maturity. International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering. 11 (2017), 5; 1034-1038.

Milanović Glavan, Ljubica; Bosilj Vukšić, Vesna; Suša, Dalia. Konceptualni model sustava za mjerenje procesne uspješnosti poslovanja: Studija slučaja hrvatskog poduzeća. Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku. 10 (2016), 3-4/2016; 7-21.

Vlahović, Nikola; Milanović Glavan, Ljubica; Franković, Anja. Study of Software Development in Developing Countries: Case of Croatia. International Journal of Communications. 10 (2016); 67-75.

Milanović Glavan, Ljubica; Rukavina, Tea. Sustavi za upravljanje znanjem: studije slučaja iz prakse hrvatskih poduzeća. 5th International "Conference Vallia Aurea" focus on: Research and Innovation, Proceedings, 22nd-24th September 2016. Katalinic, Branko (ur.). Pozega-Vienna: Polytechnic in Pozega, Croatia and DAAAM International Vienna, Austria, 313-321.

Bosilj Vukšić, Vesna; Milanović Glavan, Ljubica; Merkaš, Zvonko. The success factors of Business Process Management: a case study of Croatian company. 8th International Conference, "An Enterprise Odyssey: Saving The Sinking Ship Through Human Capital", Proceedings. Galetić, Lovorka ; Načinović Braje, Ivana, Jaković, Božidar (ur.). Zagreb: Faculty of Economics and Business, Zagreb, 2016. 697-706.

Milanović Glavan, Ljubica; Bosilj Vukšić, Vesna; Suša Dalia. Case Study of Conceptual Framework for Process Performance. 14th Annual International Conference on Politics, 13-16 June 2016, Athens, Greece. Papanikos, Gregory (ur.). Athens: The Athens Institute for Education and Research. 52-52.

Milanović Glavan, Lj., Bosilj Vukšić, V., Vlahović, N. (2015), Decision tree learning for detecting turning points in business process orientation: a case of Croatian companies, Croatian Operational Research Review, Vol. 6 (2015), No. 1, 207-224.

Bosilj Vukšić, V., Milanović Glavan, Lj., Suša, D. (2015), The role of Process Performance Measurement in BPM adoption Outcomes in Croatia, Economic and business review, Vol. 17 (2015), No. 1, 117-143.

Pilav Velić, A., Hrnjić, A., Milanović Glavan, Lj., Hanić, A. (2015), Added values of social CRM: The examination of customer perspective, Economic Review: Journal of Economics and Business, Vol. 13 (2015), No. 1, 59-72.

Vlahović, N., Milanović Glavan, Lj., Franković, A. (2015), Comparative Advantages of Software Industry in Developing Countries: Study of Structure, Market Strategies and Software Development Approaches in Croatian Software Companies, Recent Advances in Computer Science, Xiaodong Zhuang (ur.), Zakynthos Island, Greece: CSCC 2015, 227-233.

Milanović Glavan, Lj. (2015), Business process orientation in Croatian companies, Global business and technology association, 2015 conference readings book, Delener, NJ, Fuxman, L, Rodrigues, S. (ur.), Peniche/Lisbon, Portugal: Global business and technology association, 2015, 189-198.

Bosilj Vukšić, V., Ivandić Vidović, D., Milanović Glavan, Lj. (2015), Information Technology for Business Process Management in Insurance Companies, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic and Management Engineering, Vol. 9 (2015), No. 9, 706-714.

Milanović Glavan, Lj., Ćibarić. A. (2015), Analiza korištenja Internet bankarstva među studentskom populacijom u Republici Hrvatskoj[1], Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku, Vol. 8 (2015.), No. 3-4/2015, 69-88.

Milanović Glavan, Lj. (2014), Utjecaj procesne orijentacije na uspješnost poslovanja poduzeća, Proceedings of the 4th International Conference Vallis Aurea, Focus On: Regional And Innovation Development, Katalinic, B. (ur.), 18-20th September 2014, Požega, Polytechnic in Pozega, Croatia& DAAM International Vienna, Austria, 437-445.

Milanović Glavan, Lj. (2014), Analiza procesne orijentiranosti hrvatskih poduzeća. Journal of Economy and Business, Zbornik radova, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar, Vol. XX (2014), 99-120.

Milanović Glavan, Lj. (2014), Business Process Orientation: Case of Croatia. International Science Index, Vaninsky, A., Simoneau, A., Cooper, S. (ur.), World Academy of Science, Engineering and Technology, London, Vol. 8 (2014), No. 6, 1754-1759.

Milanović Glavan, Lj. (2014), Procesna informacijska tehnologija u poduzećima Republike Hrvatske. Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku. Vol. 8 (2014), ISSN: 1846-6699 No. 3- 4/2014, 35-48.

Milanović Glavan, Lj., Pilav Velić, A. (2012), Mjerenje uspješnosti u procesno orijentiranim poduzećima, Proceedings of the 3rd international conference Vallis Aurea: Focus on regional development, Katalinic, B. (ur.), 5thOctober, 2012, Požega, Polytechnic of Pozega Croatia and Daaam International Vienna Austria, 633-637, ISSN: 1847-8204, ISBN: 978-953-7744-16-8, ISBN: 978-3-901509-78-0.

Milanović Glavan, Lj. (2012), Perfomance Measurement System for Process-Oriented Companies, The Business Review Cambridge, Senguder, T., Tubbs, Stewart L., Demirdjian, Z. S., Scannell, Nancy J. (ur.)., Vol. 19 (2012), No. 2, 136-143, ISSN: 1553-5827. Rad citiran u: Proquest (ABI), Cabell's and Urlich's directories of Refereed Publications.

Milanović Glavan, Lj. (2011), Upravljanje poslovnim procesima u poduzećima Republike Hrvatske, Sarajevo Business and Economics Review, Ekonomski fakultet u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu, Vol. 31 (2011), No. 1, 105-125, ISSN: 1986-5473. Rad citiran u: EBSCO, CEEO, Proquest.

Milanović Glavan, Lj. (2011), Understanding Process Perfomance Measurement Systems, Business Systems Research Journal, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Vol. 2 (2011), No. 2, 25-38, ISSN: 1847-8344. Rad citiran u: EBSCO, EconPapers, Repec, DOAJ.

Milanović Glavan, Lj. (2010), Upravljanje poslovnim procesima primjenom informacijske tehnologije u velikim, srednjim i malim hrvatskim poduzećima, Proceedings of the 2nd International Conference Vallis Aurea: Focus on regional development, Branko Katalinic (ur.), 3rdSeptember, 2010, Požega, Polytechni of Pozega Croatia and Daaam International Vienna Austria, 899-897, ISBN: 978-953-7744-06-9, ISBN: 978-3-901509-76-6, CIP: 741243.

Milanović Glavan, Lj. (2010), Korištenje informacijske tehnologije za upravljanje znanjem u hrvatskim poduzećima, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, Vol. 8 (2010), No. 2, 195-211.

Vlahović, N., Milanović Glavan Lj., Škrinjar R. (2010), Turning Points in Business Process Orientation Maturity Model: An East European Survey, WSEAS Transactions on Business and Economics, Mastorakis, N., (ur.), WSEAS Press, Athens, Greece, Vol 7 (2010), No. 1, 22-32.

Bosilj Vukšić, V., Požgaj, Ž., Milanović Glavan, Lj. (2010), E-Government Policy and Implementationin Croatia, Proceedings of the ITI 2010 32nd International Conference on Information Technology Interfaces, Lužar Stiffler, V., Jarec, I. Bekić, Z. (ur.), 21-24 June, 2010, Cavtat, SRCE – University of Zagreb, 423-428.

Vlahović, N., Milanović Glavan Lj., Škrinjar R. (2010), Using Datamining Methodology for Detecting Turning Points in Business Process Orientation Maturity Models, Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on Management, Marketing and Finances (MMF '10), 23-25 March, 2010, Penang, Malaysia, WSEAS Press, 35-40.

Bosilj Vukšić, V., Vidović, S., Milanović Glavan, Lj. (2008), Business Process Interoperability model: A Case Study of e-Charter, Proceedings of the 4th International Conference An Enterprise Odyssey: Tourism - Governance and Entrepreneurship, 11-14th June 2008, Cavtat, Croatia, Faculty of Economics and Business, University of Zagreb, 780-791.

Bosilj Vukšić, V., Milanović Glavan, Lj., Škrinjar, R., Indihar Štemberger, M. (2008), Organizational Performance Measures for Business Process Management: a Performance Measurement Guideline, Proceedings of UK Sim 10th International Conference on Computer Modelling and Simulation - EUROSIM/UKSim, Al-Dabass, D., Orsoni, A., Brentnall, A., Abraham,A., Zobel, R. (ur.), 1-3.04.2008., Cambridge, 94-99.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/295783 [21.7.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Ljubica Milanović Glavan [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/informatika/clanovi-29896/doc-dr-sc-ljubica-milanovic-glavan-30083/30083 [21.7.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Ljubica Milanović Glavan [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1TS7g77zalqt_W-DrUNYf-gsw-pDloC3S/edit [upisati datum pristupanja]